ابزارهای تراشکاری

طراحی ابزار های مخصوص در حیطه ابزارهای تراشکاری این امکان را به مشتریان می دهد که با کاهش مراحل ماشینکاری و افزایش تعداد پله ها در ابزار با حفظ دقت و کیفیت سیکل ماشینکاری را کوتاه نموده و تیراژ تولید را افزایش داد.

همچنین در مورد ابزارهای داخل تراشی و هولدرشیارزن که نیاز به طرح و ابعاد خاصی باشد که در بین ابزار های موجود و استاندارد در بازار وجود نداشته باشد این شرکت با رعایت استاندارد های ساخت ابزار اقدام به طراحی و ساخت ابزار های سفارشی شده می نماید.

 

۶۰۱