شرکت محورتراش لیا توانسته با طراحی و تولید ابزارهای سوراخکاری در انواع بدنه کاربایدی و اینسرتی به صرفه جویی در زمان و چرخه تولید قطعات کمک نماید.
این ابزارها توانایی سوراخکاری مواضع ماشینکاری چندپله با تولرانس های بسته را دارا میباشد.

 

 

۸۰۱